söndag 11 mars 2012

Citerat från veckans läsning

"När ni kommer att gå till kamp mot kvinnornas undertryckta ställning, när ni vill befria dem från det nutida familjelivets bördor, när ni strävar efter att införa mera jämlikhet i förhållandet mellan könen, kommer man att framlägga för er de gamla men ständigt upprepade skälen, nämligen att kvinnans rättslöshet och avsaknad av jämlikhet skulle vara omöjlig att ändra redan av den anledningen, att den har historisk helgd, att kvinnans beroende, hennes underordnade ställning under mannen alltid har funnits till och kommer att alltid så förbliva. Så levde våra förfäder, och så kommer även våra barnbarn att leva.
Men gentemot dessa skäl lämnas den bästa invändningen av historien själv, historien om det mänskliga samhällets utveckling, kännedomen om fakta ur det förflutna, om hur förhållandena i verkligheten gestaltade sig."
ur Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen av Alexandra Kollontay, (i Socialistiskt bibliotek Band VI) övers. av Mauritz Persson

Inga kommentarer: